İnfertilite Tedavisi

infertilite-sss

Etyolojiye yönelik olarak yapılır. Etyolojik neden sadece hafif veya orta derecede erkek faktörü bozukluğu ise intrauterin inseminasyon (aşılama) ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu yöntemle siklus başına %10 -%35 arasında gebelik oluşabilmektedir. Eğer bu yöntemden sonuç alınamamışsa veya erkek faktöründeki bozukluk ağır ise tedavi yöntemi intrastoplazmik sperm enjeksiyonu ( ICSI ) (mikroinjeksiyon) dur.

Rahim ağzı (kanal) servikal patolojilerinde intrauterin inseminasyon yine ilk tercih edilen tedavi seçeneğidir. İntrauterin inseminasyon kadının yaşı ve infertilite süresine göre 2-4 kez tekrar edilebilir. Bu tekrarlar sonucu olumsuzsa, in vitro fertilizasyon (IVF), (tüp bebek) tedavisi uygulanmalıdır.

Uterus kavitesinde bir patoloji tespit edilmişse; septum,submukoz miyom veya polip gibi ,bunlar histeroskopik operasyonla giderilebilir.Uterus kavitesinde yaygın ve sıkı yapışıklar varsa bu histeroskopik operasyonla ile düzeltilmeye çalışılır. Düzelme mümkün olmazsa taşıyıcı annelikten yararlanılabilinir.Bunun hukuki ve sosyal altyapısı ülkemizde henüz mevcut değildir.

Bazı tuba uterina patolojileri HSG ve laparoskopi ile iyi değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonucunda bunların bazılarına operasyon denenebilir.Eğer yapılan operasyondan sonuç alınamazsa böyle olgulara IVF uygulanmalıdır. Operasyonla düzeltilemeyecek patolojilerde uygulanacak tedavi yine IVF’dir. Pelviste organlar arasında yapışıklık varlığında tedavide ilk tercih laparoskopik operasyonla bu yapışıklıkların giderilmesidir. Sonuç alınmazsa IVF uygulanmalıdır. Endometriosis teşhisinde hastalığın evresi tedaviyi etkiler.Evre I, II tespit edilmiş ise laporoskopik olarak odakların koterizasyonu yapılmalı, hastanın yaşı 30’un altında ise bir yıl kadar spontan gebelik oluşması beklenir. Gebelik oluşmazsa üç siklus intrauterin inseminasyon denemeli, ondan da sonuç alınmazsa IVF uygulanmalıdır. Endometrosis evre III ve IV de laparoskopik operasyon yapılmalı.Operasyondaki duruma göre , hastanın yaşını da dikkate alarak ya 3 siklus intrauterin inseminasyon uygulaması, bundan sonuç alınmazsa IVF uygulaması geçilir veya direkt IVF uygulamasına da geçilebilinir.

Ovulasyon (yumurtlama) bozuklukluğu tesbit edildiğinde bozukluğun nedeni araştırılmalıdır.Neden eğer hypothyroidism, hiperprolaktinemi veya adrenal hiperplazi ise bunların tedavisi ile ovulasyon gerçekleşir.Neden prematür ovaryan yetersizlikse, özellikle FSH 40’ın üstünde ise başka bir hanımın oositinden yararlanma (oosit donation) tek tedavi yöntemidir. (Bunun hukuki ve sosyal altyapısı ülkemizde mevcut değildir).Neden bunların dışında ise uygun indüksiyon ajanı ile ovulasyon indüksiyonu yapılır.

Açıklanamayan infertilite olgularının tedavisinde hastanın yaşı ve infertilite süresi tedaviyi yönlendirmektedir.Hastanın yaşı 30’un altında ise 3-4 siklus ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon, bunlardan sonuç alınamazsa invitro fertilizasyon ( IVF ) uygulanır. Yaş ve infertilite süresi uzadıkça yapılan intrauterin inseminasyon sayısı azalır. İntrauterin inseminasyondan sonuç alınamayınca, İnvitro fertilizasyona (tüp bebek) geçilir.